Schlossbrauerei Naabeck
Gesamtbewertung der Brauerei
1026 Votes / im Schnitt 57%
Logo Schlossbrauerei Naabeck

Alle Infos zur Brauerei:

Biere der Brauerei:
Schlossbrauerei Naabeck

Naabecker Jura Weizen Platz: 1832
Platz 1832 / 122 Votes / 60%
Abstimmen
Naabecker Dunkel Platz: 3072
Platz 3072 / 109 Votes / 53%
Abstimmen
Naabecker Pils Platz: 3151
Platz 3151 / 108 Votes / 58%
Abstimmen
Naabecker Märzen Platz: 3162
Platz 3162 / 108 Votes / 56%
Abstimmen
Naabecker Hell Platz: 3163
Platz 3163 / 108 Votes / 56%
Abstimmen
Naabecker Bockbier Platz: 4229
Platz 4229 / 99 Votes / 55%
Abstimmen
Naabecker Jura Weizen Bock Platz: 4324
Platz 4324 / 98 Votes / 56%
Abstimmen
Naabecker Spezial Platz: 4553
Platz 4553 / 96 Votes / 58%
Abstimmen
Naabecker Jura Weizen Pfiff Platz: 5022
Platz 5022 / 92 Votes / 57%
Abstimmen
Naabecker Leichte Jura Platz: 5661
Platz 5661 / 86 Votes / 59%
Abstimmen